Hyptiotes paradoxus spider, family Uloboridae, on White Background.