Hindu sadhu (holy man) meditating in Durbar Square, Kathmandu, Nepal

- Image ID: T8TTF3