Gdañsk, 1947-10. Proces grupy funkcjonariuszy niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie, w dniach od 8 do 31 paŸdziernika. S¹dzono 24 SS-manów i jednego wiêŸnia funkcyjnego. W wyniku procesu skazano na karê œmierci: kierownika III Wydzia³u SS Hauptsturmführera Teodora Meyera, komendanta obozu ¿ydowskiego SS Oberscharführera Ewalda Fotha, SS Oberscharführera Alberta Paulitza, SS Unterscharführera Fritza Petersa, SS Oberscharführera Hansa Racha, SS Rottenführera Karla Zurella, SS Unterscharführera Kurta Dietricha, SS Rottenführera, Karla Eggerta, SS Rottenführera Paula Wellnitza i kapo Al

Gdañsk, 1947-10. Proces grupy funkcjonariuszy niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie, w dniach od 8 do 31 paŸdziernika. S¹dzono 24 SS-manów i jednego wiêŸnia funkcyjnego. W wyniku procesu skazano na karê œmierci: kierownika III Wydzia³u SS Hauptsturmführera Teodora Meyera, komendanta obozu ¿ydowskiego SS Oberscharführera Ewalda Fotha, SS Oberscharführera Alberta Paulitza, SS Unterscharführera Fritza Petersa, SS Oberscharführera Hansa Racha, SS Rottenführera Karla Zurella, SS Unterscharführera Kurta Dietricha, SS Rottenführera, Karla Eggerta, SS Rottenführera Paula Wellnitza i kapo Al Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9CFPW

File size:

27.2 MB (1.6 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2477 px | 32.5 x 21 cm | 12.8 x 8.3 inches | 300dpi

Date taken:

1 October 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Gdañsk, 1947-10. Proces grupy funkcjonariuszy niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie, w dniach od 8 do 31 paŸdziernika. S¹dzono 24 SS-manów i jednego wiêŸnia funkcyjnego. W wyniku procesu skazano na karê œmierci: kierownika III Wydzia³u SS Hauptsturmführera Teodora Meyera, komendanta obozu ¿ydowskiego SS Oberscharführera Ewalda Fotha, SS Oberscharführera Alberta Paulitza, SS Unterscharführera Fritza Petersa, SS Oberscharführera Hansa Racha, SS Rottenführera Karla Zurella, SS Unterscharführera Kurta Dietricha, SS Rottenführera, Karla Eggerta, SS Rottenführera Paula Wellnitza i kapo Alfreda Nickolaysena. Wyroki wykonano. Nz. niemieccy zbrodniarze podczs rozprawy przed S¹dem Okrêgowym w Gdañsku. mb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Gdansk, Oct. 1947. The trial of staffers of the German Nazi death camp in Stutthof held between October 3 and 31. 24 SS-men and one trustee were judged and as a result death sentences were meted out to head of the SS' 3rd department Hauptsturmführer Teodor Meyer, commnader of the Jewish camp Oberscharführer Ewald Foth, SS Oberscharführer Albert Paulitz, SS Unterscharführera Fritz Peters, SS Oberscharführer Hans Rach, SS Rottenführer Karl Zurell, SS Unterscharführer Kurt Dietrich, SS Rottenführer, Karl Eggert, SS Rottenführer Paul Wellnitz and trustee Alfred Nickolaysen. The sentences were followed by executions. Pictured: German Nazi criminals during a trial before the district court in Gdansk. mb/gr PAP