Gdañsk, 1947-10. Proces grupy funkcjonariuszy niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie, w dniach od 8 do 31 paŸdziernika. S¹dzono 24 SS-manów i jednego wiêŸnia funkcyjnego. W wyniku procesu skazano na karê œmierci: kierownika III Wydzia³u SS Hauptsturmführera Teodora Meyera, komendanta obozu ¿ydowskiego SS Oberscharführera Ewalda Fotha, SS Oberscharführera Alberta Paulitza, SS Unterscharführera Fritza Petersa, SS Oberscharführera Hansa Racha, SS Rottenführera Karla Zurella, SS Unterscharführera Kurta Dietricha, SS Rottenführera, Karla Eggerta, SS Rottenführera Paula Wellnitza i kapo Al

Gdañsk, 1947-10. Proces grupy funkcjonariuszy niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie, w dniach od 8 do 31 paŸdziernika. S¹dzono 24 SS-manów i jednego wiêŸnia funkcyjnego. W wyniku procesu skazano na karê œmierci: kierownika III Wydzia³u SS Hauptsturmführera Teodora Meyera, komendanta obozu ¿ydowskiego SS Oberscharführera Ewalda Fotha, SS Oberscharführera Alberta Paulitza, SS Unterscharführera Fritza Petersa, SS Oberscharführera Hansa Racha, SS Rottenführera Karla Zurella, SS Unterscharführera Kurta Dietricha, SS Rottenführera, Karla Eggerta, SS Rottenführera Paula Wellnitza i kapo Al Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

PAP / Alamy Stock Photo

Image ID:

2H9CFNF

File size:

27.7 MB (1.8 MB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3840 x 2520 px | 32.5 x 21.3 cm | 12.8 x 8.4 inches | 300dpi

Date taken:

1 October 1947

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Gdañsk, 1947-10. Proces grupy funkcjonariuszy niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie, w dniach od 8 do 31 paŸdziernika. S¹dzono 24 SS-manów i jednego wiêŸnia funkcyjnego. W wyniku procesu skazano na karê œmierci: kierownika III Wydzia³u SS Hauptsturmführera Teodora Meyera, komendanta obozu ¿ydowskiego SS Oberscharführera Ewalda Fotha, SS Oberscharführera Alberta Paulitza, SS Unterscharführera Fritza Petersa, SS Oberscharführera Hansa Racha, SS Rottenführera Karla Zurella, SS Unterscharführera Kurta Dietricha, SS Rottenführera, Karla Eggerta, SS Rottenführera Paula Wellnitza i kapo Alfreda Nickolaysena. Wyroki wykonano. Nz. niemieccy zbrodniarze podczs rozprawy przed S¹dem Okrêgowym w Gdañsku. mb/gr PAP Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony. Gdansk, Oct. 1947. The trial of staff of the Nazi death camp in Stutthof between October 8 to 31. A total of 24 SS-men and one prisoner were tried. Death penalities were meted out to head of the 3rd SS department Hauptsturmführer Teodor Meyer, commander of the Jewish camp SS Oberscharführer Ewald Foth, SS Oberscharführer Alberta Paulitza, SS Unterscharführer Fritz Peters, SS Oberscharführer Hans Rach, SS Rottenführer Karl Zurell, SS Unterscharführer Kurt Dietrich, SS Rottenführer, Karl Eggert, SS Rottenführer Paul Wellnitz and trusty Alfred Nickolaysen. The sentences were caried out. Pictured: German criminals during the trial before the district court in Gdansk. mb/gr PAP