Alamy logo

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . hållanden, hvarom vi talat. Utfärdandet af 1842 års folkskolestadga framkallade ensocial hvälfning af den mest omfattande art, i det massan afsvenska folket genom henne rycktes ett stort steg framåt frånokunnighet och råhet till bildning och upplysning. Ångbå-tarna och jernvägarna, posten och telegrafen hafva närmareförbundit rikets skilda delar med hvarandra och med utlan-det och derigenom i väsentlig grad underlättat utbredandetaf nutidens allt jemnande odlingsformer. De nya kommunalainrättningarna hafva hos de lägre folkklasserna framk

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . hållanden, hvarom vi talat. Utfärdandet af 1842 års folkskolestadga framkallade ensocial hvälfning af den mest omfattande art, i det massan afsvenska folket genom henne rycktes ett stort steg framåt frånokunnighet och råhet till bildning och upplysning. Ångbå-tarna och jernvägarna, posten och telegrafen hafva närmareförbundit rikets skilda delar med hvarandra och med utlan-det och derigenom i väsentlig grad underlättat utbredandetaf nutidens allt jemnande odlingsformer. De nya kommunalainrättningarna hafva hos de lägre folkklasserna framk Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CH4MX8

File size:

7.2 MB (700.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1365 x 1831 px | 23.1 x 31 cm | 9.1 x 12.2 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . hållanden, hvarom vi talat. Utfärdandet af 1842 års folkskolestadga framkallade ensocial hvälfning af den mest omfattande art, i det massan afsvenska folket genom henne rycktes ett stort steg framåt frånokunnighet och råhet till bildning och upplysning. Ångbå-tarna och jernvägarna, posten och telegrafen hafva närmareförbundit rikets skilda delar med hvarandra och med utlan-det och derigenom i väsentlig grad underlättat utbredandetaf nutidens allt jemnande odlingsformer. De nya kommunalainrättningarna hafva hos de lägre folkklasserna framkallatett ökadt deltagande för allmänna angelägenheter, men påsamma gång äfven skärpt deras medvetande om alla svenskamäns frihet och jemlikhet i fråga om rättigheter. Så pågårsedan lång tid hos oss liksom i andra länder ett allmäntnivelleringsarbete inom det sociala lifvet, och följden derafhar naturligen blifvit, att en mängd skrankor, som förr åt-skilde de olika samhällsklasserna, nu bortfallit, så att det ofta. KARL ANTON WETTERBEKG. (Oukel Adam). {i]Sd) 390 ETT HUNDRA AR. torde vara svårt att säga, hvar herremannen slutar och handt-verkaren eller bonden vidtager. Försvunna från vår lands-bygd äro de gamla byarna med sina tätt sammanbyggda, fula,med tunga halmtak försedda gårdar, hvilka 1827 års skiftes-stadga först begynte åtskilja; gårdarna ligga nu spriddakring fälten, och de ej sällan med små trädgårdar omgifnaboningshusen äro större, prydligare och beqvämare. De gamlahalmtaken utbytas mot sådana af tegel, spån eller asfalt;kaminer och kakelugnar träda i stället för de bränsleförödandespislarna, husgerådet är dyrbarare och mera nymodigt än förr,om ock till stort förfång för hemslöjden, men det hela ärändamålsenligare och beqvämare, äfven om de många tommafönsterhålorna i öfvervåningarna här och der utvisa, att få-fängans kraf understundom varit stasrkare än behofvet. För-svunna

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts