Alamy logo

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . erstädesantagit ett mer än vanligt vådligt omfång. Derför — ochnaturligtvis mer för att få tillfälle att utmärka sig på denutländska politikens område — beslöt nu Napoleon att trädaemellan för att utreda den intrasslademexikanska härfvan Be-synnerligt nog, livad Englands del angår, och naturligt nogi fråga om Spanien, lyckades han öfvertala dessa båda makteratt blifva sina allierade i det tvifvelaktiga företaget, i det deutsände livar sin trup^istyrka till det revolutionära landet ivester. Han inbjöd äfven Förenta Staterna att taga någraa

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . erstädesantagit ett mer än vanligt vådligt omfång. Derför — ochnaturligtvis mer för att få tillfälle att utmärka sig på denutländska politikens område — beslöt nu Napoleon att trädaemellan för att utreda den intrasslademexikanska härfvan Be-synnerligt nog, livad Englands del angår, och naturligt nogi fråga om Spanien, lyckades han öfvertala dessa båda makteratt blifva sina allierade i det tvifvelaktiga företaget, i det deutsände livar sin trup^istyrka till det revolutionära landet ivester. Han inbjöd äfven Förenta Staterna att taga någraa Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CHFJAA

File size:

7.2 MB (747 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1254 x 1993 px | 21.2 x 33.7 cm | 8.4 x 13.3 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . erstädesantagit ett mer än vanligt vådligt omfång. Derför — ochnaturligtvis mer för att få tillfälle att utmärka sig på denutländska politikens område — beslöt nu Napoleon att trädaemellan för att utreda den intrasslademexikanska härfvan Be-synnerligt nog, livad Englands del angår, och naturligt nogi fråga om Spanien, lyckades han öfvertala dessa båda makteratt blifva sina allierade i det tvifvelaktiga företaget, i det deutsände livar sin trup^istyrka till det revolutionära landet ivester. Han inbjöd äfven Förenta Staterna att taga någraaktier i affären, men dess regering, som hade fått en martia-lisk hemaffär af samma slag att sköta, betackade sig, så myc-ket hellre som det alltid ingått i den nordamerikanska politi-ken att ej tolerera europeisk inblandning i den vestra hemis-ferens saker. Efter en liten tid drogo sig äfven både Eng-land och Spanien ur det futtiga spelet och lemnadé Frank-rike ensamt om äran att skapa ordning af ett mexikanskt. 120 ETT HUNDRA ÅR. kaos, Min afsigt är, yttrade då Napoleon, att betryggaFrankrikes öfvermakt öfver de latinska raserna ocli att höjadessa rasers inflytande i Amerika. Nåväl, i sinom tid se vi de franska soldaterna intåga iMexikos hufvudstad, hvarifrån republikens president flyr i allhast. Den mexikanska lagförsamlingen tvangs då att sam-tycka till upprättandet af en monarki. En liten tron byggdesoch dera sattes en broder till kejsaren af Österrike (hansnamn var Maximilian) och på hans hufvud sattes en kronasamt i hans hand en spira. Men de republikanska myndig-heter som ansågo sig hafva större rätt till makten än Maxi-milian, uppehöllo en så bitter fejd med Napoleons trupper,att desse blefvo hemkallade (1866) och året derpå se vi hansoskyddade skyddsling på Mexikos tron ledas från sitt lillahof för att skjutas af mexikanska soldater. Så slöt dennanapoleonska affär. Det tyckes nu som om detta rön

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts