Alamy logo

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . att förbättra mas-sornas läge. Öfverbefolkadt som England var blef den tvungnasysslolösheten så stor och vidtomfattande, att hungern ochlidandet skördade talrika offer. Detta var illa nog. Men demakthafvande gjorde det värre. Krigen hade förstört indu-stri och åkerbruk, så att landet icke frambragte på långtnär tillräcklig brödföda, hvadan äfven de, hvilka hadenågot att köpa för, ofta nog ledo brist, medan de fattigasvulto ihjel. Hvad gjorde parlamentet under dessa omstän-digheter? Man skulle ju kunna tro att det gick i författningom tull

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . att förbättra mas-sornas läge. Öfverbefolkadt som England var blef den tvungnasysslolösheten så stor och vidtomfattande, att hungern ochlidandet skördade talrika offer. Detta var illa nog. Men demakthafvande gjorde det värre. Krigen hade förstört indu-stri och åkerbruk, så att landet icke frambragte på långtnär tillräcklig brödföda, hvadan äfven de, hvilka hadenågot att köpa för, ofta nog ledo brist, medan de fattigasvulto ihjel. Hvad gjorde parlamentet under dessa omstän-digheter? Man skulle ju kunna tro att det gick i författningom tull Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CH1T1P

File size:

7.1 MB (707.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1238 x 2017 px | 21 x 34.2 cm | 8.3 x 13.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Ett hundra år : en återblick på det nittonde seklet . att förbättra mas-sornas läge. Öfverbefolkadt som England var blef den tvungnasysslolösheten så stor och vidtomfattande, att hungern ochlidandet skördade talrika offer. Detta var illa nog. Men demakthafvande gjorde det värre. Krigen hade förstört indu-stri och åkerbruk, så att landet icke frambragte på långtnär tillräcklig brödföda, hvadan äfven de, hvilka hadenågot att köpa för, ofta nog ledo brist, medan de fattigasvulto ihjel. Hvad gjorde parlamentet under dessa omstän-digheter? Man skulle ju kunna tro att det gick i författningom tullfri införsel af brödstoff och andra lifsmedel. Emeller-tid förbjöd det i stället all införsel af sådana varor. Landetskulle skyddas emot utländsk täflan. De förhatade grannarnaskulle icke sättas i tillfälle att rikta sig på Englands nöd. Deinländske lorderna voro mera berättigade till fördelen. Debesutto jorden, och prohibitiva tullar på spanmål satte demi stånd att suga den sista blodsdroppen ur folket. 432. COCO 434 ETT HUNDRA ÅR. Bortom hafven lågo gränslösa ängder af bördig jord, vän-tande på plog och spade, väntande -pä idoga händer att vändatorfvan. Men derpå tänkte heller ingen. De fattiga voro förslöa och oföretagsamma, och de rike voro emot utvandring,som de till och med förbjödo. Det dugde icke att låta fol-ket fara sin väg, sade de, ty då blir arbetet för dyrt härhemma. Sådana der statsekonomiska tänkesätt gällde för ett hun-dra år sedan — icke i Kina, icke i Ryssland, utan i den storakulturstaten England. Den enda utvandring, detta rike då visste af, bestod idei3ortation af brottslingar till de amerikanska kolonierna.Men när sjelfständighetskriget utbröt och republiken upprät-tades, vardt det slut med denna engelska affär, då en annanutväg måste uttänkas att bli af med de farliga klasserna. - Då föll tanken -på den. långt ner i söderhafvet liggandeön New South Wales, som E

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts