DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . grafsate 1624.Vrbis PrajfeCtus a Sereniis. Principe Phihberto Ducis Allobrogum fiiio defignatus.fdaud rninus inhoc obeundo munere prudentern, quam piu fe prabuit. imamplu-rium fubleuata paupertas confitetur. ifque Principib.us omnibusPanormuincolloquiueuocatis i627.RegniDeputaitts. rToret nuc,optimaq; prole glonatur.Inter ceterosfemper fingularis arridii virtus Hieronymi tertio, Francifci quinto loca^eniu quafi iuirrc eiu.xit (ceteri. n. primo aetatis flore decdfemnt) ij .n. curam omnem ,ftudiumq;adea,que. faciuot adfamilie g!

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . grafsate 1624.Vrbis PrajfeCtus a Sereniis. Principe Phihberto Ducis Allobrogum fiiio defignatus.fdaud rninus inhoc obeundo munere prudentern, quam piu fe prabuit. imamplu-rium fubleuata paupertas confitetur. ifque Principib.us omnibusPanormuincolloquiueuocatis i627.RegniDeputaitts. rToret nuc,optimaq; prole glonatur.Inter ceterosfemper fingularis arridii virtus Hieronymi tertio, Francifci quinto loca^eniu quafi iuirrc eiu.xit (ceteri. n. primo aetatis flore decdfemnt) ij .n. curam omnem ,ftudiumq;adea,que. faciuot adfamilie g! Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AXG732

File size:

7.2 MB (545.3 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1406 x 1778 px | 23.8 x 30.1 cm | 9.4 x 11.9 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

DFrancisci Baronii ac Manfredis De maiestate Panormitana libri IV . grafsate 1624.Vrbis PrajfeCtus a Sereniis. Principe Phihberto Ducis Allobrogum fiiio defignatus.fdaud rninus inhoc obeundo munere prudentern, quam piu fe prabuit. imamplu-rium fubleuata paupertas confitetur. ifque Principib.us omnibusPanormuincolloquiueuocatis i627.RegniDeputaitts. rToret nuc, optimaq; prole glonatur.Inter ceterosfemper fingularis arridii virtus Hieronymi tertio, Francifci quinto loca^eniu quafi iuirrc eiu.xit (ceteri. n. primo aetatis flore decdfemnt) ij .n. curam omnem , ftudiumq;adea, que. faciuot adfamilie g!oria ampiificanda corule-rut. Eoruvero que ad Equeftreordinem fpectar, vtcrquefcclatoregregius^qua? ad bonarumartium difcipiinam pertinentiflngularisamator.Certe fi Fabritius nullos a!ios, quam hofce.ducaxat ^k Co-mitiffa vxore eius nepte Ferdinandt Marchionis Fianicbfioraaa eiusfratris ffiifl lufcepiffet., haberet profe<5to, qiii.a fuis maranbas Gio de•generes auitt generis nobiiitatem in fuo fpjendorokzuarvai. PAN0 RMITAN4M. b.ALorsivs mastkmtonivs, ac bardi.. S.J.TT Viufce nobiliffima^florentiffiniajque Familia?, qua? fuam_3XJL ex Florentia Vrbe ducit originem, brigo eft Vernix Co-mes, quiargentum cuderet. Ex locupletelegato MaftrAntonijcognomentum eft ortum j eatamen vere veroBardi nomineglo-riatur. Ex plurimis huiufcegenerisfeligam praeclarioraj & qui-dem pauca, licet omnia praeclariffima. §. ij. Eius generls primus AntonijMauYAntonij nomenclaturainfignitur. Regius Regni Camerlingus, Baro Oppidi Iacis; quibusquidem muneribus ita perfun&i funt ccteri Aloyfius Filius, Salua- tor PANORMITANA tor nepos, vt fumma eornm cum laude & familia nomen, & generisgloriamimmortalitati eonfecrarinr. Ex folutione facta perCof-mum Scirottam, &Sebaftianum Apoftolum conftat 1531, 14. Iu.Et certe Iacis oppidum penes hanc familiam ad hoc vfque tempus, diemque perftitiflet, nifi anno millefimo quingentefimo trigefimoprimo, vigefimo quarto Iunij fuiflet magnum auri, argentique po-dus in illius red

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts