Dansk forstzoologi . ri, medens andre hjemsøges stærkt.Enkelte Pæle, eller Pæle paa visse bestemteSteder, tiltrækker Spætterne stærkt. »Veden Gaard ovenfor Mandal viste saaledes enStolpe sig helt gennembrudt af et Hul100—120 mm. (4 Tommer) vidt; dette Hulfyldtes med en Træprop, men det følgendeAar var ogsaa denne angreben . . Stolpenblev ombyttet med en ny; men Aaret efterbefandtes ogsaa denne at være angreben«.Lignende Beretninger foreligger fra Tysk-land^; det meddeles derfra, at Spætternesærlig begynder deres Arbejde paa Steder,hvor der er faldet Knaster ud, eller hvorder er Huller efter Sk

Dansk forstzoologi . ri, medens andre hjemsøges stærkt.Enkelte Pæle, eller Pæle paa visse bestemteSteder, tiltrækker Spætterne stærkt. »Veden Gaard ovenfor Mandal viste saaledes enStolpe sig helt gennembrudt af et Hul100—120 mm. (4 Tommer) vidt; dette Hulfyldtes med en Træprop, men det følgendeAar var ogsaa denne angreben . . Stolpenblev ombyttet med en ny; men Aaret efterbefandtes ogsaa denne at være angreben«.Lignende Beretninger foreligger fra Tysk-land^; det meddeles derfra, at Spætternesærlig begynder deres Arbejde paa Steder,hvor der er faldet Knaster ud, eller hvorder er Huller efter Sk Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AX2W8C

File size:

7.1 MB (565 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

897 x 2785 px | 7.6 x 23.6 cm | 3 x 9.3 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Dansk forstzoologi . ri, medens andre hjemsøges stærkt.Enkelte Pæle, eller Pæle paa visse bestemteSteder, tiltrækker Spætterne stærkt. »Veden Gaard ovenfor Mandal viste saaledes enStolpe sig helt gennembrudt af et Hul100—120 mm. (4 Tommer) vidt; dette Hulfyldtes med en Træprop, men det følgendeAar var ogsaa denne angreben . . Stolpenblev ombyttet med en ny; men Aaret efterbefandtes ogsaa denne at være angreben«.Lignende Beretninger foreligger fra Tysk-land^; det meddeles derfra, at Spætternesærlig begynder deres Arbejde paa Steder, hvor der er faldet Knaster ud, eller hvorder er Huller efter Skruer. Ogsaa her fraLandet er det blevet mig meddelt, at Spæt-terne hakker i Telegrafstænger — i hvilketOmfang det finder Sted, har jeg dog ikkekunnet faa oplyst; det synes kun at væreubetydeligt. — Ogsaa Træhuse og Spaan-tage kan især i afsides Egne blive stærkthakkede af Spætter (Gron- og Sortspætter).Saaledes iagttoges efter Collett ved en Gaardpaa Hvaløerne i Foraaret 1887 en Udlade, . hvori der fandtes 22 Huller, og i Nærheden Fig- 33- Stykke af den iTexten omtalte Lind vedHæsede Planteskole medtalrige SmaahuUer i Barken, hakkede af en Spætte. —(3mtr. V4. en anden med 8 Huller, alle hakkede af Sortspætten; »enkelte af Hullerne var saa store, at Fuglen kunde faa Plads indenfor, og den iagttoges ofte siddende her og titte ud«. — Endvidere kan det her nævnes, at Spætterne om Vinteren undertiden hugger Hul i Bistader for at tage Bierne^. ^ Se Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 14. Jhrg., 1882, S. 187. - Se den anførte Artikel af Collett samt Altum, Forstzoologie 2. Aufl. 2. Bd. S. 121. ^ Brehm, Thierleben, 2. Aufl., Vogel, i. Bd. S. 457. 6* 84 ^Sle. ?Som ovenfor nævnt hugger Spætterne sig Huler i Træer tilat ruge i osv. Heller ikke herved gor de Gavn. Ganske vist erdet vel i Almindelighed mindre sunde Træer, som vælges hertil, men Spætternes Behandling bidrager uden Tvivl til, at Træet yder-ligere ødelægges, og den Omstændighed, at

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts