Alamy logo

Coisir a Mhd : the M collection of Gaelic part songs 1896-1910 . ^^^ Tha mi .sgith smi leam fhin, Buain ainich daonn i^^ f I I I I !=g=Ef^E*=^; =ÌPrpflpÈp-==ps. Cùl bruigli, 2 S trie a bha mi fhin s mo leannanAnns a ghleannan cheòthar, G èisdeachd còisir bhinn an doireSeinn sa choille dhòmhail; 3 0 na m faioinn thu a tighinn,Ruithinn dhol nad chòdhail, Ach mur tig bhu n so g am shireadli,Ciamar thilleas dòchas V 4 Anns an t-.sithean O gur sgith mi;S trie mo ehiidh ga ieonadh,Nuair bhios (^àch a .seinn nan luinnetiCha dean mis ach crònan. KOTE.—The words corresponding to Ciil and verses after t

Coisir a Mhd : the M collection of Gaelic part songs 1896-1910 . ^^^ Tha mi .sgith smi leam fhin, Buain ainich daonn i^^ f I I I I !=g=Ef^E*=^; =ÌPrpflpÈp-==ps. Cùl bruigli, 2 S trie a bha mi fhin s mo leannanAnns a ghleannan cheòthar, G èisdeachd còisir bhinn an doireSeinn sa choille dhòmhail; 3 0 na m faioinn thu a tighinn,Ruithinn dhol nad chòdhail, Ach mur tig bhu n so g am shireadli,Ciamar thilleas dòchas V 4 Anns an t-.sithean O gur sgith mi;S trie mo ehiidh ga ieonadh,Nuair bhios (^àch a .seinn nan luinnetiCha dean mis ach crònan. KOTE.—The words corresponding to Ciil and verses after t Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AN5A2X

File size:

7.1 MB (272.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2249 x 1111 px | 38.1 x 18.8 cm | 15 x 7.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Coisir a Mhd : the M collection of Gaelic part songs 1896-1910 . ^^^ Tha mi .sgith smi leam fhin, Buain ainich daonn i^^ f I I I I !=g=Ef^E*=^; =ÌPrpflpÈp-==ps. Cùl bruigli, 2 S trie a bha mi fhin s mo leannanAnns a ghleannan cheòthar, G èisdeachd còisir bhinn an doireSeinn sa choille dhòmhail; 3 0 na m faioinn thu a tighinn,Ruithinn dhol nad chòdhail, Ach mur tig bhu n so g am shireadli,Ciamar thilleas dòchas V 4 Anns an t-.sithean O gur sgith mi;S trie mo ehiidh ga ieonadh,Nuair bhios (^àch a .seinn nan luinnetiCha dean mis ach crònan. KOTE.—The words corresponding to Ciil and verses after tlie same fasliion, in rondo style. H-uUe latli 5 S bochd naeh robh mi leat a rithist,Sinn a bhitheadh ceòlmhor,Rachainn leat gu cùl na cruinne,Air bhàrr tuinne seòladh. 0 Ciod am feum dhomh bhi ri tuireadh,De ni tuireadh dhòmhsa,S mi cho fada o gaeh duineB urrainn tighinn g am chòmhnadh. 7 Cil an tomain, bràigh an tomain,Cul an tomain bhòidhich,Cìil an tomain, bràigh an tomain,H-uile latha m i)nar. M>rkigh (verse 1) to be sung by 2nd Soprano and Alto in the otherThus: in verfse 3 use 0, thu, Ruithinn, ach, and so. 45 Laoidh na Ri

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts