Bonniers konversations lexikon . sitionen 1542. P.stadfäste även jesuitorden ochsammankallade Tridentinska mö-tet (se d. o.). Se ill. till Farnesesp. 1418. — 2. P. IV. av släk-ten CaraflTa, f. 1476, d. 1559, kardi-nal 1535, påve 1555. Deltog 1524 istiftandet av teatinorden ochframträdde därefter ss. den öppnamotreformationens man. Hanrådde Paul III att återuppliva in-kvisitionen och fullföljde ss. påvehänsynslöst samma program, bl. a.ii ven genom gynnande av jesuiter-na. I politiskt hänseende var hanSpaniens förbittrade motståndare.— 3. P. V, av släkten Boro-hese, f.15.52, d. 1621, kardinal 1.

- Image ID: 2AKG8D7
Bonniers konversations lexikon . sitionen 1542. P.stadfäste även jesuitorden ochsammankallade Tridentinska mö-tet (se d. o.). Se ill. till Farnesesp. 1418. — 2. P. IV. av släk-ten CaraflTa, f. 1476, d. 1559, kardi-nal 1535, påve 1555. Deltog 1524 istiftandet av teatinorden ochframträdde därefter ss. den öppnamotreformationens man. Hanrådde Paul III att återuppliva in-kvisitionen och fullföljde ss. påvehänsynslöst samma program, bl. a.ii ven genom gynnande av jesuiter-na. I politiskt hänseende var hanSpaniens förbittrade motståndare.— 3. P. V, av släkten Boro-hese, f.15.52, d. 1621, kardinal 1.
The Reading Room / Alamy Stock Photo
Image ID: 2AKG8D7
Bonniers konversations lexikon . sitionen 1542. P.stadfäste även jesuitorden ochsammankallade Tridentinska mö-tet (se d. o.). Se ill. till Farnesesp. 1418. — 2. P. IV. av släk-ten CaraflTa, f. 1476, d. 1559, kardi-nal 1535, påve 1555. Deltog 1524 istiftandet av teatinorden ochframträdde därefter ss. den öppnamotreformationens man. Hanrådde Paul III att återuppliva in-kvisitionen och fullföljde ss. påvehänsynslöst samma program, bl. a.ii ven genom gynnande av jesuiter-na. I politiskt hänseende var hanSpaniens förbittrade motståndare.— 3. P. V, av släkten Boro-hese, f.15.52, d. 1621, kardinal 1.596, påve1605. P. hyste mycket höga tan-kar om påvens makt men kunde iallm. icke genomdriva sina önske-mål. I Rom bygsrde han åt släk-tingar Palazzo Borghese, fullbor-dade Peterskyrkan, utökade Quiri-nalen m. m. samt utvidgade Vati-kanens bibliotek. Paul I (ry. Pavel), f. 1754. d.ISOl, rysk tsar, son till kejsarin-nan Katarina II. P:s anspråk påatt SS. myndig få del i styrelsen 53 Paul—Pauli 54. åsidosattes av modern, som höllhonom avlägsnad från hovet.Detta bidrog att göra P. misstänk-sam, häftig och nyckfull. Efter sintronbestigning 1796 arbetade hanför arméns förbättring och deltog179S—09 i koalitionen mot Frank-rike, därtill driven av ett glödan-de hat mot revolutionen. I följd avde militära motgångarna närmadehan sig Xapoleon I och avslötISOO med Sverige, Danmark ochPreussen ett mot England riktatneutralitetsförbund. P:s alltmerdespotiska regering väckte en häf-tig opposition, och till sist föll hanoffer för en sammansvärining. Paul, Adolf, f. 1863, förfat-tare, född i Sverige men uppvuxeni Finland och sedan 1889 bosatt iTyskland, har på såväl svenskasom tyska skrivit romaner ochskådespel, de flesta av mystiskt-symbolistisk karaktär. Han utgav1915 Strindhrrgs))iinne)i och brev. Paul fpåll], Jean, se R i c h-ter, J o h a n n Paul. Paul [psTol]. 1. H e r m a n n P.,f. 1846, d. 1921, tysk språkforska-re, pr