Alamy logo

Bonniers konversations lexikon . l utlandet i övrigt. — Post-verket i Sverige är ett av de äldrei Europa. Det räknar sin begyn-nelse från 1G3G, då Kristinas för-myndarregering utfärdade en för-ordning, varigenom vissa vidlandsvägarna belägna hemman,p o s t h e m m a n, ålades att om-besörja de allmänna posternasfortskaflfande. Äbon på ett sådanthemman kallades postbonde.För post förbindelserna med utlan-det upprättades 1631 ett svensktpostkontor i Hamburg. I börjananvändes gående postbud; ridandeomtalas 1645, åkande först långtsenare. Från 1662 förekommo tvåveckoturer vid vissa viktigarepostgå

Bonniers konversations lexikon . l utlandet i övrigt. — Post-verket i Sverige är ett av de äldrei Europa. Det räknar sin begyn-nelse från 1G3G, då Kristinas för-myndarregering utfärdade en för-ordning, varigenom vissa vidlandsvägarna belägna hemman,p o s t h e m m a n, ålades att om-besörja de allmänna posternasfortskaflfande. Äbon på ett sådanthemman kallades postbonde.För post förbindelserna med utlan-det upprättades 1631 ett svensktpostkontor i Hamburg. I börjananvändes gående postbud; ridandeomtalas 1645, åkande först långtsenare. Från 1662 förekommo tvåveckoturer vid vissa viktigarepostgå Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AKAYPH

File size:

7.2 MB (502.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2168 x 1153 px | 36.7 x 19.5 cm | 14.5 x 7.7 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Bonniers konversations lexikon . l utlandet i övrigt. — Post-verket i Sverige är ett av de äldrei Europa. Det räknar sin begyn-nelse från 1G3G, då Kristinas för-myndarregering utfärdade en för-ordning, varigenom vissa vidlandsvägarna belägna hemman,p o s t h e m m a n, ålades att om-besörja de allmänna posternasfortskaflfande. Äbon på ett sådanthemman kallades postbonde.För post förbindelserna med utlan-det upprättades 1631 ett svensktpostkontor i Hamburg. I börjananvändes gående postbud; ridandeomtalas 1645, åkande först långtsenare. Från 1662 förekommo tvåveckoturer vid vissa viktigarepostgångar. Postinriittningen om-huldades i hög grad av Karl XIL1704 utfärdades en instruktion förpostverkets 1693 inrättade sty-relse, vilken författning först1863 ersattes med instruktionför Generalpoststyrclsen. Förstpå ISOO-t. kom P.till större ut-veckling. 1830 infördes bl. a.postbefordran genom gästgivar-skjuts i st. f. posthemmans- 17. — I. f IX. Tr. Ifi. 11. iro. 515 Postväsen 516. Interiör från postkontoret Stockholm 1. skjuts. Skjutsiiiiigvn orjianise-rades så, att vid behov extraskjuts kunde beställas av ett post-kontor hos ett annat genom s. k.löpsedel (var även benänuiing påreklamationshandling rör. för-konimen försiindelse). 1830 inrät-tades den första postdiligenslin-jen (se Diligens). Diligensernautträngdes av järnvägarna men hanumera åteiupjjtagits i Xorrland(se O m n i b u s). Brevjwrtot vari början enhetligt — 2 öre sil-vermynt — men reglerades 183(1i proportion till väglängden. 1855infördes emellertid åter enhet-ligt porto. Samtidigt tillkom liru-ket av frimärken, (jfr d. o.) oeliuppsattes de första fasta brev-lådorna. Först 1860 inrättadesdaglig postföring mellan Sthlmoch Göteborg, iled 1801 års ingångupprättades de s. k. p o s t s t a t i o -n e r n a med inskränkt befogen-het i avseende å jjostutväxlingenoch underordnade de fullständigapostanstalterna, postkonto-ren. 1863 in

Save up to 70% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts