. Beschouwing der wereld : bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen . noegingc. der W E R E L D. 281 Want wy en hebben niets in de wereld gebragt ,k is openbaar , dat u y ook^ niet en konnen iet daar■t draagen. Maar als wy voed/cl en del^fel hebben, wy zul-n daar med.e vergenoegt zyn. Doch die ryk^ willen worden , vallen in verzoe-•■nge en [in] den (ink. > en in ] veele dwaaze en.hadelyke begeer lyklo e den , weike de menjchen doenerzinken in verderf en ondergang. Want de geldgier/gheid is een wortel van alle quaad%t welke fommige lufl hebbende z

. Beschouwing der wereld : bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen . noegingc. der W E R E L D. 281 Want wy en hebben niets in de wereld gebragt ,k is openbaar , dat u y ook^ niet en konnen iet daar■t draagen. Maar als wy voed/cl en del^fel hebben, wy zul-n daar med.e vergenoegt zyn. Doch die ryk^ willen worden , vallen in verzoe-•■nge en [in] den (ink. > en _ in ] veele dwaaze en.hadelyke begeer lyklo e den , weike de menjchen doenerzinken in verderf en ondergang. Want de geldgier/gheid is een wortel van alle quaad%t welke fommige lufl hebbende z Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Reading Room 2020 / Alamy Stock Photo

Image ID:

2CT2FT5

File size:

7.1 MB (571.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1477 x 1691 px | 25 x 28.6 cm | 9.8 x 11.3 inches | 150dpi

More information:

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

. Beschouwing der wereld : bestaande in hondert konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen . noegingc. der W E R E L D. 281 Want wy en hebben niets in de wereld gebragt ,k is openbaar , dat u y ook^ niet en konnen iet daar■t draagen. Maar als wy voed/cl en del^fel hebben, wy zul-n daar med.e vergenoegt zyn. Doch die ryk^ willen worden , vallen in verzoe-•■nge en [in] den (ink. > en _ in ] veele dwaaze en.hadelyke begeer lyklo e den , weike de menjchen doenerzinken in verderf en ondergang. Want de geldgier/gheid is een wortel van alle quaad%t welke fommige lufl hebbende zyn afgedwaald, vanit geloove , en hebben haar zelven met veele fmer-n doorjleeken. Jakobus I: 13,14,15*. t Niemant als hy verzocht word , en zegge , Ik^orde van God verzocht : Want God en kan nietrzocht worden met het qtiaade, en hy zelve en ver-ekt niemant, . Maar een iegelyl^word verzocht als hy van zyneeene begeerlykheid afgetrokken en verlokt word.Daar na de begeerlykheid ontfangen hebbende ,Urd zonde: en de zonde voleindigd zyndc, baardt dood. Sf Het a8a BESCHOUWINGHet GEVOGELTE. Tot zynder tyd.. Och dat my iemant vleugelen, als eener duive, gi•ve ! Ik zoude heene vliegen , waar ik blyven mogt^Ziet, ik zoude verre weg fwerven: ik zoude verntcbten in de woeftync, Sela. Pfalm LV: 7,8. Ut der WERELD. 283 Het grove vlees en bloed,Weerhoud het vlug gemoed. , Vjepluimde Diertjes, fhel van vlucht,•ie op uw uitgebreide veeren,Gaat ftryken door de dunne lucht,:n t lichaam vaardig kund regeeren 3j Gy wint het ons in vlugheid of 5Vy, die als wormen, in onwaarde,, Zo machteloos, 20 loom en grof,laag moeten fteunen op der aarde:Maar wacht 5 daar komt noch wel een tyd5jat zy, die t hert van daarde heffenUw lichte gang, hoe gaauw gy zyt,l fnelheid zullen overtreffen..Wanneer den vrygelaaten geeft,pet huis van vlees en bloed ontheven ,; Daar zy gevanklyk is geweeft,lat in de zaaPge vryheid fweeven.ö Eeuwigheid ! ö ruime lucht!loe ryklyk , en hoe ongemeeten,Beloofd gy ons de vr