Alamy logo

Archive image from page 124 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 SYDBERGENS FLORA OCH VEGETATION 107 Vissa undantag torde dock finnas. En del mycket sällsynta arter kunna naturligen från rent växtgeografisk synpunkt betecknas som relikter, äfven om de icke äro det fi-än ekologisk. Ett exempel härpå är Potentilla nivca, som BlRGER funnit i yppig utbildning i Medskogsberget i Härje- dalen inom barrskogsregionen åtminstone något hun

Archive image from page 124 of Den norrländska florans  geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter  dennorrlndskaf00ande Year: 1912  SYDBERGENS FLORA OCH VEGETATION 107 Vissa undantag torde dock finnas. En del mycket sällsynta arter kunna naturligen från rent växtgeografisk synpunkt betecknas som relikter, äfven om de icke äro det fi-än ekologisk. Ett exempel härpå är Potentilla nivca, som BlRGER funnit i yppig utbildning i Medskogsberget i Härje- dalen inom barrskogsregionen åtminstone något hun Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Bookive / Alamy Stock Photo

Image ID:

W231HH

File size:

5.7 MB (171.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1288 x 1553 px | 21.8 x 26.3 cm | 8.6 x 10.4 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Archive image from page 124 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 SYDBERGENS FLORA OCH VEGETATION 107 Vissa undantag torde dock finnas. En del mycket sällsynta arter kunna naturligen från rent växtgeografisk synpunkt betecknas som relikter, äfven om de icke äro det fi-än ekologisk. Ett exempel härpå är Potentilla nivca, som BlRGER funnit i yppig utbildning i Medskogsberget i Härje- dalen inom barrskogsregionen åtminstone något hundratal km. från dess närmaste kända norska förekomst. I Sveriges fjälltrakter träffas arten först i Pite lappmark och är där typisk fjällväxt. Fig. 16. Kartskiss visande förekomsten af Saxifraga ccespitosa inom Fennoskandia. Fjällregionen, där arten är tämligen likformigt spridd, är helsvart. Lokaler på större afstånd från fjällen äro markerade med punkter i cirklar. Gå vi nu från fjälltrakternas öfver till skogstrakternas sydberg, så synes det ju a priori mera sannolikt att de ijällarter, som i dessa mötas, skulle vara relikter. Af de 28 arter, som där träffats, äro blott 4 funna i fem berg och därutöfver. Vanligast är Woodsia ilvensis (3 hyperborea med 9 fyndorter i sydberg, därnäst komma Cavex alpina med 7, Gentiana nivalis och Vis- caria alpina med 5. Af Saxifraga ccespitosas 7 växplatser äro 3 sydberg.

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts