Archive image from page 104 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 SYDBERGENS FLORA OCH VEGETATION 87 håller emellertid icke färre än 24 arter, och ytterligare 7 sydskandina- viska arter äro på andra lokaler ä Frösön anträfifade. Öfverhufvudtaget äro, som i kap. 2 närmare utvecklats, förutsättningarna för de mera värme- fordrande arternas trifsel här helt andra än inom fjällen och i urbergsom- rådets skossland. Fig. 15. Diagram,

Archive image from page 104 of Den norrländska florans  geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter  dennorrlndskaf00ande Year: 1912  SYDBERGENS FLORA OCH VEGETATION 87 håller emellertid icke färre än 24 arter, och ytterligare 7 sydskandina- viska arter äro på andra lokaler ä Frösön anträfifade. Öfverhufvudtaget äro, som i kap. 2 närmare utvecklats, förutsättningarna för de mera värme- fordrande arternas trifsel här helt andra än inom fjällen och i urbergsom- rådets skossland.    Fig. 15. Diagram, Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

Bookive / Alamy Stock Photo

Image ID:

W22P8J

File size:

5.7 MB (199.9 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

1194 x 1674 px | 20.2 x 28.3 cm | 8 x 11.2 inches | 150dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

Archive image from page 104 of Den norrländska florans geografiska. Den norrländska florans : geografiska fördelning och invandringshistoria ; med särskild hänsyn till dess sydskandinaviskar arter dennorrlndskaf00ande Year: 1912 SYDBERGENS FLORA OCH VEGETATION 87 håller emellertid icke färre än 24 arter, och ytterligare 7 sydskandina- viska arter äro på andra lokaler ä Frösön anträfifade. Öfverhufvudtaget äro, som i kap. 2 närmare utvecklats, förutsättningarna för de mera värme- fordrande arternas trifsel här helt andra än inom fjällen och i urbergsom- rådets skossland. Fig. 15. Diagram, visande förhållandet mellan respektive hufvuddalars passhöjder mot Norge samt antalet sydskandinaviska arter inom desammas sydberg i fjällkedjan eller dess närhet. Senare omtalas vid redogörelsen för florans historia, hurusom på silur- slätten uppenbarligen den västra invandringsströmmen från Trondhjems- fjorden samtnanstött med den sydöstra, som följt kusttrakterna vid Bot- tenhafvet och sedan älfdalarna uppefter. Det bör klart betonas, att säkert ej få arter på bägge vägarna nått fram till silurområdet. En viss led-

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts