Alamy logo

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . ^zfe=^3z|d^g=S3^|^ ris an spreidh. .p—^ t i 2 Direadh chnocan, teamadh ghlacan,Siubhal bheannta, ghleann us bhacan,Aile n fhraoich us gaoth a chreachainn,Buain nan dearcan ris an spreidh. Faill-ill-o, etc. 3 Siod an tir san cinn na Gaidheil,Seargaidh iad air sraidean Ghlascho,Bliiodh iad laidir, lionmhor, rathail,Buain nan dearcan ris an spreidh. Fkill-ill-o, etc. 4 Ach sann tha mi n tir nan Gall, S ioma Gaidheal th aim an airceis ;Sann bu ch6ir dhaibh a bhi thallBuain nan dearcan ris an spreidh.Faill-ill

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . ^zfe=^3z|d^g=S3^|^ ris an spreidh. .p—^_t_i 2 Direadh chnocan, teamadh ghlacan,Siubhal bheannta, ghleann us bhacan,Aile n fhraoich us gaoth a chreachainn,Buain nan dearcan ris an spreidh. Faill-ill-o, etc. 3 Siod an tir san cinn na Gaidheil,Seargaidh iad air sraidean Ghlascho,Bliiodh iad laidir, lionmhor, rathail,Buain nan dearcan ris an spreidh. Fkill-ill-o, etc. 4 Ach sann tha mi n tir nan Gall, S ioma Gaidheal th aim an airceis ;Sann bu ch6ir dhaibh a bhi thallBuain nan dearcan ris an spreidh.Faill-ill Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AM466C

File size:

7.2 MB (226.4 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

2662 x 939 px | 22.5 x 8 cm | 8.9 x 3.1 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . ^zfe=^3z|d^g=S3^|^ ris an spreidh. .p—^_t_i 2 Direadh chnocan, teamadh ghlacan,Siubhal bheannta, ghleann us bhacan,Aile n fhraoich us gaoth a chreachainn,Buain nan dearcan ris an spreidh. Faill-ill-o, etc. 3 Siod an tir san cinn na Gaidheil,Seargaidh iad air sraidean Ghlascho,Bliiodh iad laidir, lionmhor, rathail,Buain nan dearcan ris an spreidh. Fkill-ill-o, etc. 4 Ach sann tha mi n tir nan Gall, S ioma Gaidheal th aim an airceis ;Sann bu ch6ir dhaibh a bhi thallBuain nan dearcan ris an spreidh.Faill-ill-o, etc. 20 Maili bheag og. (Bonnie Young May.) Harmonised byAkchd. Ferguson. Pathetically. - :$_|7_4_^_I_i_i_^^_^ «=f :—« J=±_J 1 !EEEBE|=EB=::=: -*—tz —jg-|=p: I=1=SET= Nach truagh leat mi s rnim prlo - san, Mo Mhail bheag 6g! , . I l> l l ii^ii^^ii^^ Do chairdean. cur binn orm, Mo chuid den t-saogh - al thu; P>—1 iils^il^gglsi =^: * i1^ -g ay T- j-- I uial S nam p5g an mar na flog - uis, fcizrj: :d: ratf. ±2 ^ats irfcz :±±: fc shlos Is til nach fhagadh S^S Le 1__ mi - run 11 2 Di-domhnaich aims a ghleann duinn,Mo Mhaili bheag og, Nuair th6isich mi ri cainnt riut,Mo chuid den t-saoghal mhor ;Nuair dhfhosgail mi mo shuilean,S a sheall mi air mo chiilthaobh,Bha marcaich an eich chruthaich.Tighnn dluth air mo th6ir. 3 Is mise bh air mo bhuaireadh,Mo Mhaili bheag 6g, Nuair thainig sluagh mun cuairt duinn, Mo ribhinn gnlan iir ; Is truagh nach anns an uair sin A thuit mo lamh om ghualainn, Mun damais mi do bhualadh, Mo Mhaili bheag 6g. Gur b6idhche learn a dhfhas thu,Mo Mhaili bheag 6g,Nan lili anns an fhasach,Mo cheud ghradh s mo run ;Mar aiteal caoin na greineAm maduinn chiiiin ag eiridh,Be sud do dhreach us teugais,Mo Mhaili bheag og. Is truagh a rinn do chairdean, Mo Mhaili bheag bg, Nuair thoirmisg iad do ghradh dhomhr Mo chuid den t-sao

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags