Alamy logo

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . s bu reidh an t-ailean,Le bhlathan maotk-bhog bu chaoine faileadh ;Bu ghlan na bvuacban mun d fhuair mi m arachAn Doire-chuilinn aig bun Beinn-bhairneach. 3 Gheibhteadh n ruadh-chearc sna coilltean iosal,S an coileach tiichanach dliitb ga briodal; S ged bha na beanntan gun fhaing gun fkritheanBha daimh na croice nan corsaibh lionmhor. 4 B e n solas-inntinn learn a bhi g eisdeachdRi coisir bhinn-ghuthach, gbrinn a Cheltein,A seinu gu sunndach an dliiths nan geugan—A choill fo liath-dhealt, s a ghrian ag 6i

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . s bu reidh an t-ailean,Le bhlathan maotk-bhog bu chaoine faileadh ;Bu ghlan na bvuacban mun d fhuair mi m arachAn Doire-chuilinn aig bun Beinn-bhairneach. 3 Gheibhteadh n ruadh-chearc sna coilltean iosal,S an coileach tiichanach dliitb ga briodal; S ged bha na beanntan gun fhaing gun fkritheanBha daimh na croice nan corsaibh lionmhor. 4 B e n solas-inntinn learn a bhi g eisdeachdRi coisir bhinn-ghuthach, gbrinn a Cheltein,A seinu gu sunndach an dliiths nan geugan—A choill fo liath-dhealt, s a ghrian ag 6i Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AM4755

File size:

7.1 MB (249.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3271 x 764 px | 27.7 x 6.5 cm | 10.9 x 2.5 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . s bu reidh an t-ailean,Le bhlathan maotk-bhog bu chaoine faileadh ;Bu ghlan na bvuacban mun d fhuair mi m arachAn Doire-chuilinn aig bun Beinn-bhairneach. 3 Gheibhteadh n ruadh-chearc sna coilltean iosal,S an coileach tiichanach dliitb ga briodal; S ged bha na beanntan gun fhaing gun fkritheanBha daimh na croice nan corsaibh lionmhor. 4 B e n solas-inntinn learn a bhi g eisdeachdRi coisir bhinn-ghuthach, gbrinn a Cheltein,A seinu gu sunndach an dliiths nan geugan—A choill fo liath-dhealt, s a ghrian ag 6irigh ! 5 Cblaon gach solas dhiu siod mar bliruadar, S mar bhristeadh builgein air bharr nan stuadh-thonn Ach soraidh slan leis gach loinn us buaidh A bh air eilean aghmhor nan ard-bheann fuara. wordsandAfrby Dhealaich mise nochd ri m leannan. narmomsedby Henry whyte (Fionn). Archd. Ferguson. Celtic Garland. (To-night I parted with my Sweetheart.) Chorur. Moderate. ,1 | , , 9. Dhealaich nochd ri m leannan -*- -m- Dhealaich J A i^:s=^l?I=i=|l mi ri rnI I M tL leannan 1 It fhein I mmm. A-$ *_i -«-• * M d J • J ^ 19 1 Och rno thruaigh, cha d fhuair mi fanachd Leis a chaileig mheal gach buaidh,Theich an uair air sgiath na cabhaig,S b fheudar dealachadh ri m3 luaidh.Dhealaich niise, etc. 2 Ceart mar thriallas sgail an tanaisg No mar dhealan amis an speur,S ami mar sin a chaill mi sealladhAir an ainnir fhuair mo speis.Dhealaich niise, etc. 3 Bho n a cliuir mi fhein ort aithne, Bha thu beusach, banail, ciuin ;Chaoidh cha n fhaic mo shuil air thalamh,Te cho airidh air gach cliii.Dhealaich mise, etc. 4 Blath-shuil chaoin as caoile mala, Cuailean min nan camag donn ;Deud gheal, ghrinn fo bhilean tana,Cneas mar eala bhan nan toim.Dhealaich mise, etc. 5 Cha teid mise chuirt nan gallan, Chan eil aighear dhomh fo n ghrein,S ami a bhios mo chridh fo smalanGus an till mo leannan fheln. Dhealaich mise, etc. Words byJohn Cameron, Gleucoe Buain nan Dearcan ris an Spreidh, (Pluekinsr Berries

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags