Alamy logo

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . rallentando. :^^:. 2 S ann thig an siod am fasan airDo chuailean maiseach donn, Siiil chorrach as glan sealladh learn,Mar dhearcagan nan torn ;Do ghruaidhean mar na rosanNuair a bhios iad 6g us fann,S do shlios mar fhaoileann mara,No mar chanach geal nam beann. 3 Mo chailin chruinn, dheas, fhuranach,Tha urram ort nach gann, S tu thogadh smal us mi-ghean dhiom,An uair bhiodh m inntinn trom ; S tu dheanadh trie dhomh urachadh,S bu shunndach thogadh fonnLe guth mar cheol na f idhleNo mar smeorach bhinn nam

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . rallentando. :^^:. 2 S ann thig an siod am fasan airDo chuailean maiseach donn, Siiil chorrach as glan sealladh learn,Mar dhearcagan nan torn ;Do ghruaidhean mar na rosanNuair a bhios iad 6g us fann,S do shlios mar fhaoileann mara,No mar chanach geal nam beann. 3 Mo chailin chruinn, dheas, fhuranach,Tha urram ort nach gann, S tu thogadh smal us mi-ghean dhiom,An uair bhiodh m inntinn trom ; S tu dheanadh trie dhomh urachadh,S bu shunndach thogadh fonnLe guth mar cheol na f idhleNo mar smeorach bhinn nam Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AM4E9R

File size:

7.2 MB (192.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3415 x 732 px | 28.9 x 6.2 cm | 11.4 x 2.4 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . rallentando. :^^:. 2 S ann thig an siod am fasan airDo chuailean maiseach donn, Siiil chorrach as glan sealladh learn,Mar dhearcagan nan torn ;Do ghruaidhean mar na rosanNuair a bhios iad 6g us fann,S do shlios mar fhaoileann mara,No mar chanach geal nam beann. 3 Mo chailin chruinn, dheas, fhuranach,Tha urram ort nach gann, S tu thogadh smal us mi-ghean dhiom,An uair bhiodh m inntinn trom ; S tu dheanadh trie dhomh urachadh,S bu shunndach thogadh fonnLe guth mar cheol na f idhleNo mar smeorach bhinn nam beann. Ceud soraidh slan thar chuaintean leat A ghruagach mhaiseach, dhonn, Le duil gum faic mi sabhailt thu Bheir mi mo dhan gu ceann ; S ged chaidh tii fad air astar bhuam Do Ghlasacho nan Gall, Si tir a mhurain dhu-ghuirm Bu duthchas duit bhi ann. Mairi Mhin Mheall-Shuileach. (Mapy of Bewitching Eyes.)Chorus. Moderately fast. Harmonised byArchd. 1erquson.

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags