Alamy logo

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . gus ban ; Cha n innis mi chach Gu brath do ghealladh dhomh. Thainig an gille, <fec.S iomadh bean 6g,Le siod agus srol,A chunntadh le deoinMu chr6 crodh bainne dhuit. Thainig an gille, ifec.S guirme do shuilNa n dearcag fo n driuchd;S gur finealt do ghnuisNa iir-ros mheanganan. Thainig an gille, (fee. 5 Sealgair a gheoidhS an lach air an 16n ; S nam biodh i nad ch6irGun leoint a mhaigheach leat.Thainig an gille, &c. 6 Stiuirich a chuain Air bharraibh nan stuadhRi latha fliuch, fuar,—Mo luaidh de fhearai

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . gus ban ; Cha n innis mi chach Gu brath do ghealladh dhomh. Thainig an gille, <fec.S iomadh bean 6g,Le siod agus srol,A chunntadh le deoinMu chr6 crodh bainne dhuit. Thainig an gille, ifec.S guirme do shuilNa n dearcag fo n driuchd;S gur finealt do ghnuisNa iir-ros mheanganan. Thainig an gille, (fee. 5 Sealgair a gheoidhS an lach air an 16n ; S nam biodh i nad ch6irGun leoint a mhaigheach leat.Thainig an gille, &c. 6 Stiuirich a chuain Air bharraibh nan stuadhRi latha fliuch, fuar,—Mo luaidh de fhearai Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AM4AKB

File size:

7.1 MB (271.1 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3323 x 752 px | 28.1 x 6.4 cm | 11.1 x 2.5 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . gus ban ; Cha n innis mi chach Gu brath do ghealladh dhomh. Thainig an gille, <fec.S iomadh bean 6g,Le siod agus srol,A chunntadh le deoinMu chr6 crodh bainne dhuit. Thainig an gille, ifec.S guirme do shuilNa n dearcag fo n driuchd;S gur finealt do ghnuisNa iir-ros mheanganan. Thainig an gille, (fee. 5 Sealgair a gheoidhS an lach air an 16n ; S nam biodh i nad ch6irGun leoint a mhaigheach leat.Thainig an gille, &c. 6 Stiuirich a chuain Air bharraibh nan stuadhRi latha fliuch, fuar,—Mo luaidh de fhearaibh thu.Thainig an gille, <fec. 7 Beannachd ad dheighMa dh fhag thu mi fein ;Ach guidheamaid ceileBeusach. banail duit. Thainig an gille, <fec. Words by MLean, Torlosk, Mull. Chorus. Pathetically. 14 MO Klin CJ6&1 CillBSS. Harmony by J. BELL, Mus. Bac. (My faithful fair one.) By kind permission of Messrs Bayley and Ferguson. SE5 nnzr; iifi Mo rungeal dil - eas. EEfc£ dzzt zEt=L i till thu i dileas, dll - eas, Mo run geal dll - eas nach till thu nail ? ^ i—tzzb I—h:. 1 Is truagh nach robh mi an riochd na faoilinn A-shnamhadh aotrom air bharr nan tonn ;Is bheirinn sgriobag do n jilean Ileach, Far bheil an ribhinn dh fhag m inntinn trom. 2 Is truagh nach robh mi s mo rogha c&le Air mullach shlerbhte nam beanntan mor,S gun bhi gar n-eisdeachd ach eoin an t-sleibhe,S gun tugainn ihein di na ceuclan pog. 3 Thug mi corr agus naoi miosan Anns na h-Innsean a b^iaide thall,S bean boichead taodainn cha robh ri fhaotainn.S ged ghei&bjnn sao|)^al cha n fhanainh*ann. 4 Thug mi mios ann am fiabhrus claoidhte Gun duil rium oidhche gu m bithinn beo ;Be fath mo smaointean a la s a dh oidhche,Gu m faighinn faochadh us tu bhi m choir. 5 Cha bhi mi strith ris a chraoibh nach lub learn Ged chinneadh ubhlan air bharr gach geig.Mo*$hqraidh slan leat ma rinn thu m fhagail,Cha d thainig traigh gun mhuir Ian na deigh. words by Muile nam Mor-bheann. Duncan Livingston, Crogan, Mull. (Mull of th

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags