Alamy logo

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . e na mhill, Leis am b fhearr aic thu ra guallainn,Na aon uachdran anns an tir. Failte dhut, etc. 6 Aodann aoidheil Ian de chairdeas,Beul a mhanrain gun bhi fiar ;Us lainh dheas air cul a bhotaillLionadh copan bras na triall. Failte dhut, etc. 7 Naile ! ghuidhinn dhut gun bhrosgulSlainte, sonas, agus iniadh ; S cuibhl an fhortain bhi dol timchiollCeart mar fhreagras i do cP mhiann. Failte dhut, etc. 62 Tenderly. An Gille dubh ciar dubh. (The dark haired youth.) Arranged byJ. Bell, Mus. Doc. ilr§3= pJ= —gP

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . e na mhill, Leis am b fhearr aic thu ra guallainn,Na aon uachdran anns an tir. Failte dhut, etc. 6 Aodann aoidheil Ian de chairdeas,Beul a mhanrain gun bhi fiar ;Us lainh dheas air cul a bhotaillLionadh copan bras na triall. Failte dhut, etc. 7 Naile ! ghuidhinn dhut gun bhrosgulSlainte, sonas, agus iniadh ; S cuibhl an fhortain bhi dol timchiollCeart mar fhreagras i do cP mhiann. Failte dhut, etc. 62 Tenderly. An Gille dubh ciar dubh. (The dark haired youth.) Arranged byJ. Bell, Mus. Doc. ilr§3= pJ= —gP Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AM3N9Y

File size:

7.2 MB (238.2 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3396 x 736 px | 28.8 x 6.2 cm | 11.3 x 2.5 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . e na mhill, Leis am b fhearr aic thu ra guallainn,Na aon uachdran anns an tir. Failte dhut, etc. 6 Aodann aoidheil Ian de chairdeas,Beul a mhanrain gun bhi fiar ;Us lainh dheas air cul a bhotaillLionadh copan bras na triall. Failte dhut, etc. 7 Naile ! ghuidhinn dhut gun bhrosgulSlainte, sonas, agus iniadh ; S cuibhl an fhortain bhi dol timchiollCeart mar fhreagras i do cP mhiann. Failte dhut, etc. 62 Tenderly. An Gille dubh ciar dubh. (The dark haired youth.) Arranged byJ. Bell, Mus. Doc. ilr§3= pJ= —gP 1— ^__, | 1 ;— —q— Cha 1—&—1dlr (ft »_ * 1ich mi L-* ^— i f bruth - aeh, —a* -•- 1S cha 1 —* 1 r r siubhail J J —* 1mi 1 -•- r • *i _ ^ mbin - tich, 1 N_ 0 • 4? 4— 1 —i 1 :=F~£F -ft 1 r i e§=e!e^ fet Gjrn dfhalbh mo ghuth cinn, S cha «einn N f -| | feSS^ I I . mi 6r g _* -*- :^J 3: 3: J L Cha chaxd - il mi uai^ On Luan g„. an Domh . nach ^S=i=g= ^t^q: 1 I T> San gill - e dubh ciar - dubh A tighnn fo m uidh ; J=ZjSrr=J= =^==z=±z=Ez=—^=. San gill - e dubh ciar^dubh A tighnn mmsmsmmm^m. .4-2-4. fo m uidh.I I Is truagh nach robh miseS an gille dubh, ciar-dubhAn aodann na beinneFo shileadh nan siantan ;An lagan beag fasaich, Non kit &ginn diomhair ;S cha ghabh mi fear liath,S e tighinn fo m uidh.S cha ghabh mi fear liath,S e tighnn fo m uidh. 63 Mo ghille dubh boidheach,Ge gorach le ckch thu,Guii deanaiim do ph6sadhGun deoin de mo chairdeanUs shiiibhlainn leat fadaFeadh lagan us fhasach ;S cha ghabh mi fear Hath,S tu tighim fom uidh.;S cha ghabh mi fear liath,S tu tighnn fo m uidh. Is luaineach mo chadal0 mhaduinn Di-ciadain;Is bruaileanach m: aigneMur furtaich thu, chiall, orm ;S mi n raoir air dhroch leaba,Cha n fhad gus an liath mi ;S an gille dubh ciar-dubhA tighnn fo m iiidh.S an gille dubh ciar-dubhA tigh nn fo in uidh. Words by ALEXANDER MACDONALD. Chorus. With spirit. Hug o laill o. (A Waulking Song.) TTnrmony byJ. Bull, Mm Doc.

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags