Alamy logo

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . a mhealladh na miltean,S amaideach mi, s nach fhaigh mi na pairt.Cuir a chinn dilis, etc. 3 Tha maise nad bhilean, cha n aithris luchd-ciuil e, Togaidh tu sunnd an tallachan ard;Leagar leat seachad sar-ghaisgich na duthchLe sealladh do shiil, s le giiilan do ghnaths.Cuir a chinn dilis, etc. 4 Do dhearc-shuilean glana, fo mhala gun ghruainiean, S daingeann a bhuail iad mise le d ghradh ;Do ros-bhilean tana, seimh, farasda, suairce—Cladhaichear m uaigh mur glac thu mo lamk.Cuir a chinn dilis, etc. 5 Do bhra

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . a mhealladh na miltean,S amaideach mi, s nach fhaigh mi na pairt.Cuir a chinn dilis, etc. 3 Tha maise nad bhilean, cha n aithris luchd-ciuil e, Togaidh tu sunnd an tallachan ard;Leagar leat seachad sar-ghaisgich na duthchLe sealladh do shiil, s le giiilan do ghnaths.Cuir a chinn dilis, etc. 4 Do dhearc-shuilean glana, fo mhala gun ghruainiean, S daingeann a bhuail iad mise le d ghradh ;Do ros-bhilean tana, seimh, farasda, suairce—Cladhaichear m uaigh mur glac thu mo lamk.Cuir a chinn dilis, etc. 5 Do bhra Stock Photo
Preview

Image details

Contributor:

The Reading Room / Alamy Stock Photo

Image ID:

2AM42MH

File size:

7.2 MB (239.6 KB Compressed download)

Releases:

Model - no | Property - noDo I need a release?

Dimensions:

3019 x 828 px | 25.6 x 7 cm | 10.1 x 2.8 inches | 300dpi

More information:

This image is a public domain image, which means either that copyright has expired in the image or the copyright holder has waived their copyright. Alamy charges you a fee for access to the high resolution copy of the image.

This image could have imperfections as it’s either historical or reportage.

A' choisir-chiuil : the StColumba collection of Gaelic songs, arranged for part-singing . a mhealladh na miltean,S amaideach mi, s nach fhaigh mi na pairt.Cuir a chinn dilis, etc. 3 Tha maise nad bhilean, cha n aithris luchd-ciuil e, Togaidh tu sunnd an tallachan ard;Leagar leat seachad sar-ghaisgich na duthchLe sealladh do shiil, s le giiilan do ghnaths.Cuir a chinn dilis, etc. 4 Do dhearc-shuilean glana, fo mhala gun ghruainiean, S daingeann a bhuail iad mise le d ghradh ;Do ros-bhilean tana, seimh, farasda, suairce—Cladhaichear m uaigh mur glac thu mo lamk.Cuir a chinn dilis, etc. 5 Do bhraighe na s gile na canach na dige, Chiteadh dol sios am fionn-bhainne blath;S ioma rud eile—cha n eil i ri fhaotainnIdir san t-saoghal, aogas mo ghraidh. Cuir a chinn dilis, etc. 6 Do ghruaidh mar an corcur, beul socair om binn sgeul, Deud mar na disnean, finealt a dh fhas ;Do shlios mar an eala, s do mheall-shuilean miogacb,Thiilaidh thu m inntinn, s cha till i gu brath.Cuir a chinn dilis, etc. Chorus. Modcroto. Se mo Cheist an Gille Bonn. (Hes my Love, the Sailor Lad.) gzz£=£=. Hithill hillean . 1^ 1__—.-J^ ——^ <»_ Faill - ill eil ww^z

Save up to 30% with our image packs

Pre-pay for multiple images and download on demand.

View discounts

Search stock photos by tags